Michiko Tsuda

TIDINGS
performance / 2016
Duration : 60 min
Direction and Performance : Megumi Kamimura, Michiko Tsuda
Place : Morishita Studio, Tokyo
Date : Mar 4, 2016
Production : Azumabashi Dance Crossing Committee
Thanks to : Keisuke Sakurai, Ken Shinohara, Shinichi Takashima, Kaoru Iwaya, blanClass
Photo : Kazuyuki Matsumoto